Portal4Care
Platform wetenschap en praktijk
NL - FR
Last modified at 28-2-2017 02:54 by p4cadmin
​​​​​Overzicht Links​ 
 

Overheid en Organisaties

Hier vindt u linken naar: National​e Beroepsorganisaties, Internationale Beroepsorganisaties. Linken naar informatie afkomstig van: de Vlaamse overheid, de Federale overheid en van Internationale overheden. Verder is er ook nog een selectie relevante wetgeving voor zorgberoepen.

Klik op het kopje 'Thema' om te filteren of het kopje 'Publicatiedatum' om te sorteren.
​​
Links
Informatie
Taal
  
  
  
Thema
  

​Eén van de vijf stichtende leden van de Algemeen Unie van Verpleekundigen van Belgie (AUVB). Kan hen officieel vertegenwoordigen bij officiële instanties. Komt ook op voor zorgkundigen

FR12-10-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor endoscopieverpleegkundigen.

NL1-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Onafhankelijke beroepsvereniging voor verpleegkundigen

FR12-10-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Online gemeenschap voor verpleegkundigen en student-verpleegkundigen met meer dan 750 000 leden. Interessante nieuwtjes.

EN12-10-2016GratisInternationale beroepsorganisaties

​Verpleegkundige beroepsorganisatie in de VS.

EN12-10-2016Deels gratis/Deels betalendInternationale beroepsorganisaties

De Belgische Vereniging voor de Pneumologie (BVP-SBP) heeft tot doel om de studie en het ontleden van wetenschappelijke kennis (medisch, paramedisch, farmaceutisch enz.) over het ademhalingsstelsel te bevorderen.

NL, FR, EN1-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsverenigng voor nucleaire geneeskundigen.

NL, FR, EN1-12-2016Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Belgian Vascula Access Network (BeVANet) bieden een multiprofessioneel overlegforum voor alle zorgverleners die instaan voor een hoogstaande kwalitatieve zorg aan patiënten met nood aan een intravasculaire toegangsweg.

NL, FR2-12-2016Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) is de grootste Belgische vzw van en voor psychologen. Met de mogelijkheid om een psycholoog op te zoeken.

NL, FR2-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Vereniging met als doel de vooruitgang en kennis in het domein van de opsporing, studie en preventie van infecties in de gezondheidszorg te verspreiden. Vroeger gekend onder de naam GOSPIZ (Groep ter Opsporing, Studie en Preventie van Infecties in Ziekenhuizen).

NL, FR2-12-2016Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​​Beroepsvereniging voor medici en paramedici die in contact komen met neurologische en neurochirurgische patiënten.

NL2-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging met als doel de verpleegkundige zorg bij patiënten met respiratoire aandoeningen kwalitatief te verbeteren.

NL, FR2-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor diabetsverpleegkundigen.

NL21-8-2013Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​De Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) heeft als kerndoelstelling om het functie- en competentieprofiel  van verpleegkundig specialisten duidelijk te omschrijven en een wetgevend kader te scheppen.

NL2-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Vereniging voor deskundigen in de wondzorg.

NL5-12-2016Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Deze website van het Vlaams Indicatorenporject geeft een overzicht van de kwaliteitsmetingen van de meeste Vlaamse ziekenhuizen. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

NL19-4-2017GratisVlaamse Overheid; Kwaliteit van zorg

​Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid.

NL19-4-2017GratisVlaamse Overheid

​Erkenningscommissie met als opdrachten:
- Advies geven over de aanvragen om erkenning van een beroepstitel, een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid.
- Controle op het behoud van een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.
- Advies over de registratie als zorgkundige.
- Advies in verband met de schorsing van een beroepstitel of -bekwaamheid.

NL, FR, DE, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​Europese organisatie voor de studie van diabetes in al zijn vormen en met al zijn facetten.

EN16-12-2016GratisInternationale beroepsorganisaties

Europese beroepsvereniging voor verpleegkundigen.

EN16-12-2016Deels gratis/Deels betalendInternationale beroepsorganisaties

​Europese beroepsorganisatie voor vroedvrouwen.

EN16-12-2016Deels gratis/Deels betalendInternationale beroepsorganisaties

​Euopese organisatie die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van decubitus. Bevat ook guidelines decubitus preventie en behandeling in meerdere talen.

EN16-12-2016GratisInternationale beroepsorganisaties; Evidence-Based Practice Richtlijnen

​Bevordert de educatie en onderzoek in de epidemiologie, pathologie, diagnose, preventie en zorg van wonden van elke oorsprong.

EN16-12-2016GratisInternationale beroepsorganisaties

​Europese statisctische gegevens.

EN16-12-2016GratisInternationale Overheid

​E-VITA is een samenwerking van 10 Vlaamse en Waalse beroepsverenigingen voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. De organisatie fungeert als aanspreekpunt voor de verschillende overheden en voor de vertegenwoordigers van diverse zorgverstrekkers.

NL, FR16-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Het fagg, voorheen het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidproducten.

NL, FR, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​Het Kenniscentrum voert studies uit en maakt rapporten om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering. Het KCE is een federale wetenschappelijke organisatie.

NL, FR, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​Deze raad is opgericht om de initiatieven tot verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit te helpen in gang zetten, systematiseren en harmoniseren om gedeelde praktijken die hun nut hebben bewezen te bevorderen.

NL, FR, DE, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​Heeft tot taak aan de Minister voor Volksgezondheid advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde, meer bepaald betreffende de uitoefening van de verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe.

NL, FR, DE, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen. Als Federatie behartigt zij, samen met de netwerken palliatieve zorg, kwaliteitsvolle zorg voor elke burger.

NL16-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsorganisatie met als doel: verdediging belangen leden, samenwerking met andere organisaties, pluralistische visie op de gezondheidszorg en vertegenwoordiging van de verpleegkundigen en zorgkundigen op alle niveuas.

NL16-12-2016Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor verpleegkundigen

FR16-12-2016GratisNationale beroepsorganisaties

​Site van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

NL, FR, DE, EN16-12-2016GratisFederale Overheid

​Website gezond sporten van de Vlaamse overheid. Informatie over regelgeving, onderzoek en publicaties rond sporten en gezondheid.

NL10-1-2017GratisVlaamse Overheid; Algemene Patiënteninformatie

​Belgische Vereniging der Ziekenhuizen.

EN10-1-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​ICURO is de Vlaamse koepel van 27 ziekenhuizen met publieke partners die op 1 juni 2010 officieel is gestart. ICURO heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met Zorgnet Vlaanderen, de koepel van private ziekenhuizen in Vlaanderen.

NL10-1-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Informatieve site van de overheid over werken in de zorg- of welzijnssector.

NL10-1-2017GratisVlaamse Overheid

​Informatie over influenza van de ​FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

NL, FR10-1-2017GratisFederale Overheid

​De ICF (voorheen de ICIDH) bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden.

NL10-1-2017Gratis6. Diagnose en behandeling; Modellen en Theorieën; Internationale Overheid

​International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) van de WHO is een classificatiesysteem voor gezondheid en gezondheidsgerelateerde domeinen.

EN10-1-2017GratisInternationale Overheid; Modellen en Theorieën; 6. Diagnose en behandeling

​Internationale organisatie voor verpleegkundigen, vertegenwoordigd in meer dan 130 landen.

EN10-1-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Beroepsorganisatie die zich richt tot de Duitstalige verpleegkundigen in België.

DE10-1-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, informatie over kwaliteitszorg in algemene ziekenhuizen: het decreet kwaliteitszorg, het kwaliteitshandboek, kwaliteitsrapport, kwaliteitsindicatoren en studie over de transmurale zorgpaden.

NL10-1-2017GratisKwaliteit van zorg; Vlaamse Overheid

​Opgericht binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, geeft Adviezen aan de federale regering over het beleid inzake het ziekenhuiswezen. De NRZV doet uitspraak over alle aangelegenheden met betrekking tot de programmering, de erkenning en de financiering van de ziekenhuizen.

NL, FR, DE, EN24-1-2017GratisFederale Overheid

​Nederlandse beroepsvereniging voor abortusartsen, verantwoordelijk voor de kwaliteit van hulpverlening en belangenbehartiging van abortusartsen.

NL24-1-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Beroepsorganisatie met als doel: verdediging ledenbelangen, ondersteuning om hoge kwaliteit van zorg te bieden, vertrekt van een christelijke visie  met bijzondere aandacht aan ethiek.

NL24-1-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​De beroepsvereniging voor de acute zorg.

NL24-1-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Vereniging van en voor renale zorgverstrekkers - verpleegkundigen, verpleeghulpen, sociaal werkers, diëtisten, techniekers en paramedisch geschoolden – in Vlaanderen.

NL24-1-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Deze site wil zorgverleners in de palliatieve zorg ondersteunen in hun werk door het aanbieden van richtlijnen. Gebaseerd op de Nederlandse website www.pallialine.nl

NL1-3-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Nederlandse site met multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg.

NL, EN24-1-2017GratisInternationale beroepsorganisaties; Evidence-Based Practice Databanken

​Linken naar de wetteksten ivm de patiëntenwet zijn te vinden op de site van het NVKVV

NL24-1-2017GratisWetgeving voor zorgberoepen

​Informatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu over o.a.: gezondheidszorg, medische kosten, gezond leven, handicap, geneesmiddelen, op reis, gezondheidsrisico's...

NL, FR, DE, EN24-1-2017GratisFederale Overheid

​Onthaalsite van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

NL, FR25-1-2017GratisFederale Overheid

​Seunpunten opgericht om de Vlaamse regering wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

NL, EN27-1-2017GratisVlaamse Overheid

​Vereniging zijn van verpleegkundigen die zich actief inzetten voor één of meer van de volgende specialiteiten: stoma-, fistel- of incontinentiezorg.

NL27-1-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Statistische informatie over allerlei domeinen in Vlaanderen.

NL27-1-2017GratisVlaamse Overheid

​Zoek een studierichting of een studierichting in een bepaald studiegebied voor het secundair onderwijs, aangeboden door het Ministerie van Onderwijs.

NL27-1-2017GratisOnderwijsinstellingen; Vlaamse Overheid

​Ze heeft als taak de Minister van Volksgezondheid advies te geven over: de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen, de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen, de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.

NL, FR, DE, EN29-5-2014GratisFederale Overheid

​Website van de internationale vereniging voor katholieke verpleegkundigen.

FR, DE, EN27-1-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Vereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden, bejaardenhelpsters, paramedici en ieder die interesse heeft in de urologie of deelaspecten ervan.

NL7-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

Nederlandse beroepsorganisatie voor urologieverpleegkundigen

NL7-2-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor leidinggevende verpleegkundigen.

NL7-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Pluralistische beroepsvereniging die focussen op de zelfstandige thuisverpleegkundige.

NL7-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​​Beroepsvereniging van verpleegkundigen en technici, werkzaam in een hartcatheterisatie-labo.

NL7-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Verpleegkunde & Psychiatrie richt zich op de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige in de Geestelijke Gezondheidszorg. Verpleegkunde & Psychiatrie is er voor verpleegkundigen die de gezonde kant van de cliënt willen versterken vanuit de visie van rehabilitatie en herstel.

NL7-2-2017GratisInternationale beroepsorganisaties; Geestelijke gezondheidszorg

​VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. richten zich tot gezondheidwerkers als beleidsmakers.

NL7-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Dit agentschap is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven.

NL7-2-2017GratisVlaamse Overheid

​De VRGT heeft als missie een expertisecentrum te zijn voor tuberculosebestrijding en in de respiratoire gezondheidszorg het accent te leggen op de rookstop.

NL7-2-2017Gratis1.1. Ademhalingsstelsel; Nationale beroepsorganisaties

​Pluralistische beroepsvereniging voor vroedvrouwen.

NL7-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Deze beroepsorganisatie richt zich specifiek tot alle verpleegkundigen werkzaam in de orthopedie, traumatologie en gipskamer en alle geïnteresseerde verpleegkundigen binnen de consultaties, dagziekenhuizen, operatiezaal, …

NL7-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich op vele manieren in voor de geestelijke gezondheid. Ze vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers.​

NL8-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Pluralistische beroepsvereniging die zich richt tot intensievezorgenverpleegkundigen.

NL8-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor verpleegkundigen werkzaam in het operatiekwartier.

NL8-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging voor verpleegkundigen die kankerpatiënten verzorgen.

NL8-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​​Vlaamse vereniging die tot doel heeft om een netwerk uit te bouwen dat naast artsen bestaat uit verpleegkundigen en zorgkundigen met een passie voor de urologie, maar ook uit kinesisten, psychologen, docenten, studenten, mutualiteiten en bedrijven. ​

NL9-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Pluralistische beroepsvereniging voor bedrijfsverpleegkundigen

NL8-2-2017Deels gratis/Deels betalendNationale beroepsorganisaties

​Beroepsvereniging die zich richt tot verpleegkundigen werkzaam op de spoedgevallendienst.

NL8-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) ondersteunt het gezondheidsbeleid door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening

NL, FR, EN8-2-2017GratisFederale Overheid

​Op de site van het NVKVV zijn linken naar wetteksten te vinden over abortus, medisch begeleide voortplanting en het onderzoek op embryo's.

NL8-2-2017GratisWetgeving voor zorgberoepen

​Op de site van het NVKVV linken naar wetteksten omtrent euthanasie, palliatieve zorg en autopsie.

NL8-2-2017GratisWetgeving voor zorgberoepen

​Op de site van het NVKVV zijn alle linken naar wetteksten rond de uitoefening van de verpleegkunde te vinden (KB 78, BBT, BBK, ...), beroepsgeheim....

NL8-2-2017GratisWetgeving voor zorgberoepen

​Wereld Gezondheidsorganisatie is een deel van de Verenigde Naties die zich bezig houdt met gezondheid.

FR, EN8-2-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​De World Association for Infant Mental Health - Vlaanderen wil de geestelijke gezondheid bevorderen van kinderen vanaf de conceptie tot aan de leeftijd van drie jaar.

NL8-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties

​De World Association for Infant Mental Health neemt het wereldwijd op voor het geestelijk welzijn van kleine kinderen tot drie jaar.

EN8-2-2017GratisInternationale beroepsorganisaties

​Statistische gegevens over gezondheid van de World Health Organization (WHO).

EN8-2-2017GratisInternationale Overheid

​Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de social profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de ouderenzorg. Meer dan 500 voorzieningen
zijn lid van Zorgnet Vlaanderen.

NL8-2-2017GratisNationale beroepsorganisaties
​​